TunneKeinun koulutukset

Koulutuksissamme on pohjana kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä. Tiedon rinnalla käsittelemme siis myös tunteita ja kehossa tapahtuvaa. Pedagogisena viitekehyksenä ovat kokemuksellinen oppiminen ja dialogisuus. Koulutuksissamme herätellään tiedolla, keskustellaan ja mennään myös henkilökohtaiselle kokemisen tasolle.

Tilaa meiltä koulutusta ja vahvaa kokemusasiantuntijuutta sijaisvanhempien tai lastensuojelun työntekijöiden koulutuksiin.

Teemme näkyväksi sijaishuollon arkea sijoitetun lapsen, hänen vanhempiensa, sijaisvanhempien sekä työntekijöiden näkökulmasta. Herättelemme ajatuksia lapsen edun toteutumisesta,  ihmisarvolähtöisestä kohtaamisesta, toivosta, yhdessä loistamisesta ja perheeseen kuulumisen tunteen merkityksestä lastensuojelun asiakkaiden elämässä. Käsittelemme tunteita sekä pureudumme vuorovaikutuksen ja yhteistyön haasteisiin. Tavoitteina koulutuksissamme ovat sijoitetun lapsen voimaantuminen, sijoitetun lapsen läheisten ihmissuhteiden tukeminen sekä sijoitettujen lasten kanssa toimivien aikuisten jaksaminen.

Yhdessä voimme rajata toiveidenne mukaisen teeman ja me rakennamme koulutuksen sen ympärille.

Hyödynnämme koulutuksissamme ammatillista osaamistamme ja kokemustamme:

 • lasten ja nuorten perhehoidosta
 • nuorisokotityöstä
 • kriisi- ja perhetyöstä sekä avo- että sijaishuollon puolella
 • psykiatrisesta sairaanhoidosta
 • aikuiskoulutuksesta
 • varhaiskasvatuksesta
 • johtamisesta
 • työnohjauksesta
 • kehittämistyöstä ja taidemenetelmistä (mm. Keinu-hanke –  voimaannuttavat taidemenetelmät osaksi lastensuojelun perhehoidon tukitoimia 2012-2014)
 • voimauttavasta valokuvasta

Kun haluat saada vaikuttavaa koulutusta, ota yhteyttä TunneKeinuun marjariitta.linna@tunnekeinu.fi.

Koulutuksessa tutustutaan Keinu –ajatteluun ja saadaan ohjausta Keinu-toiminnan järjestämiseen.

Keinu-ajattelun pohjana on yksilön voimaantumisen teoria, lastensuojeluun liittyvä tutkimustieto, lastensuojelun laatusuositukset (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:4) sekä omat kokemuksemme sijaisvanhemmuudesta.

Keinu-toiminta on ryhmätoimintaa, joka on tarkoitettu perheisiin sijoitetuille lapsille ja nuorille, heidän vanhemmilleen ja sijaisperheille.

Tavoitteena Keinu-toiminnassa on

 • sijoitetun lapsen voimaantuminen
 • vanhemmuuden roolien selkiyttäminen
 • tunnetaitojen ja perheenjäsenten välisten tunne- ja vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen
 • huolet puheeksi -asenteen vahvistaminen
 • ihmisarvolähtöisen yhdessä onnistumisen toimintakulttuurin luominen sekä
 • yhteisöllisen huolenpidon sydämen luominen sijoitetulle lapselle

Kysy lisää tai tilaa Keinu-koulutus marjariitta.linna@tunnekeinu.fi

 

Työpaja räätälöidään kohderyhmän mukaan. Jokaisessa työpajassa tutustutaan voimauttavan valokuvan menetelmään ja työskennellään eri tavoin valokuvien kanssa. Työpajassa myös harjoitellaan toisin katsomista soveltaen voimauttavan valokuvauksen ideaa.

Kohderyhmästä riippuen tavoitteena voi olla esimerkiksi oman minäkuvan rakentaminen eheämmäksi, itsearvostuksen vahvistaminen, vastavuoroisemman kohtaamisen vahvistaminen asiakasta kohtaan, oman ammatti-identiteetin vahvistaminen tai työyhteisön hyvinvoinnin lisääminen.

Lasten ryhmissä ideana on, että lapsi osallistuu työpajaan läheisen aikuisen kanssa. Esimerkiksi sijoitettujen lasten kanssa voi ryhmään osallistua oma vanhempi, sijaisvanhempi tai ammattillisessa perhekodissa / laitoksessa asuvan lapsen oma hoitaja. Sijaisvanhemmille räätälöidyssä ryhmässä sijaisvanhemmat saavat erityisesti eväitä sijoitetun lapsen kohtaamiseen.

Voimauttava valokuva on 90-luvulla Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää terapeuttiseen identiteettityöhön ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen perheessä, vertaisryhmässä, työyhteisössä tai ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Menetelmässä huomio on valokuvaustilanteen vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on opetella katsomaan toista vastavuoroisemmin. Menetelmän avulla valokuvaajana toimiva henkilö voi antaa kuvan päähenkilölle kokemuksen rakkaudellisesta ja hyväksyvästä katseesta.